Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów
odgromowych OPGW na wybranych liniach 220 kV oraz 400 kV

 

Najczęściej zadawane pytania

Czy wygląd linii zmieni się?
Nie, ponieważ realizowane zadanie polega jedynie na poprawie uziemień i wymianie jednego przewodu odgromowego. Nie zmieni się zatem ani wygląd linii, ani wysokość na której znajdują się przewody.

Czy zmieni się poziom oddziaływania linii?

Nie, nie zmieni się. Planowany zakres prac nie zmieni parametrów pracy linii, ani wartości jej oddziaływania na środowisko.


Czy będą przerwy w dostawach prądu?
Nie, prace zostaną przeprowadzone w taki sposób, aby nie wystąpiły żadne przerwy w dostawach energii elektrycznej. Ich realizacja będzie więc w praktyce niemal nieodczuwalna dla mieszkańców gmin znajdujących się na trasie linii.

Czy przedstawiciele Wykonawcy będą wchodzić na nieruchomości prywatne?
Tak, ale tylko na te, na których będą wykonywane prace. Zanim to nastąpi, przedstawiciele Wykonawcy skontaktują się z właścicielami nieruchomości i ustalą dokładny zakres prac i sposób ich realizacji.

Kto będzie odpowiadać za ewentualne zniszczenia?
Firma realizująca zadanie - Enprom Sp. z o.o. Zanim jednak rozpoczną się prace, ze wszystkimi właścicielami nieruchomości, na których niezbędne będzie wykorzystanie sprzętu, zawarte zostaną  porozumienia, które będą stanowić podstawę do wypłaty odszkodowania.

Kiedy rozpoczną się prace budowlane?
Planowany termin rozpoczęcia to lipiec 2016 r. Informacja o dokładnym terminie zostanie przekazana właścicielom nieruchomości, a także opublikowana na stronie internetowej zadania.

Kiedy właściciele otrzymają rekompensatę za ewentualne szkody powstałe podczas wymiany przewodu odgromowego?
Należności zostaną uregulowane po zakończeniu prac modernizacyjnych oraz po uzgodnieniu z właścicielem wysokości odszkodowania na drodze porozumienia stron. W przypadku braku w/w porozumienia, stosowna należność zostanie określona przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Koszt wykonania operatu szacunkowego pokryje Wykonawca.

Jak można skontaktować się z firmą wykonującą prace?
Dane kontaktowe znajdują się na ostatniej stronie broszury. Można również skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej zadania.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna